Natuurgebieden

 

Om verstedelijking tegen te gaan: Bentwoud plan.

 

 

In het bos arme en dichtbevolkte westen van Nederland is een tekort aan recreatiegebieden. Om aan de groeiende behoefte daaraan te voldoen, ontstond in de jaren 80 van de 20e eeuw een plan om veenweidegebied te bebossen en zodoende een groot aaneengesloten bos- en recreatiegebied met natuurwaarden te ontwikkelen. Als locatie werden enkele dunbevolkte akkerbouwpolders in het Groene Hart uitgekozen.

 

 

verstedelijking

 

 

 

 

De keuze viel dus niet op de veenweidegebieden, maar de akkerbouw werd er voor opgeofferd.

En wel een van de rijkste in Zuid Holland. Het ging om de Polder Achterof ten westen van Boskoop en Waddinxveen en de Polder het Hoogeveen ten zuid-oosten van het Benthuizen.

 

In een latere fase werd ook aan een uitbreiding van het bos naar Polder de Wildevenen ten noorden van Moerkapelle gedacht. Het oorspronkelijke Bentwoud plan omvatte aanvankelijk 2060 ha. Maar een rijk akkerbouwgebied moest wijken voor de natuur. Rood voor Groen werd dat toen al genoemd. Uiteindelijk is van het hele plan slechts 800 ha uitgevoerd. De polder Wildevenen is hierdoor gespaard gebleven.

 

 

 

Het Bentwoud is ontwikkeld met de 3 volgende doelstellingen:

 

 

1  Het Bentwoud wordt een natuurkern in het kader van de EHS (Ecologische Hoofdstructuur).

Het vorig kabinet heeft 600 miljoen euro bezuinigd op het Investeringsbudget Landelijk Gebied. Als gevolg daarvan is het plan voor het Bentwoud aangepast. Er is een aanvulling op de bestaande MER (milieueffectenrapportage) gemaakt. Daarin staat nu dat de natuurkern niet zal worden gerealiseerd en dat het gebied niet langer zal deel uitmaken van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). De gebiedsomvang wordt teruggebracht van 1300 ha naar 800 ha. Het bosgebied bij Waddinxveen is in de nieuwe plannen gesneuveld. In 2016 hoopt men het Bentwoud voltooid te hebben.

 

2  Het Bentwoud moet de oprukkende verstedelijking weren/keren.

Op 10 oktober 2012 heeft de Provinciale Staten het Uitvoeringsprogramma Groen (2013) vastgesteld. Met het besluit zijn belangrijke voorwaarden voor de afronding van het Bentwoud vastgelegd. Er wordt nu vaart gezet achter de realisatie en afronding van de basisinrichting van het Bentwoud. Helaas de provincie Zuid-Holland wil bezuinigen door de verantwoordelijkheid bij de betrokken gemeenten onder te brengen (decentralisatie). De oprukkende verstedelijking wordt echter geen halt toegeroepen als de toekomst van het Bentwoud gaat afhangen van gemeenten als Alpen ad Rijn en Zoetermeer. De bomen zijn nog niet geplant of er wordt al gekeken naar ontwikkeling van campings, landgoederen en andere verdienmodellen. De gemeente Waddinxveen wil uitbreiden naar het westen tot aan een nieuwe omleidingsweg. De provincie werk loyaal mee met deze plannen.

 

3  Het Bentwoud moet mogelijkheid voor natuurgerichte openluchtrecreatie  in de Randstad versterken.

Blijft over de (openbare) recreatie functie van het Bentwoud. Door decentralisatie van provincie naar gemeenten, zijn de gemeenten Zoetermeer en Alphen ad Rijn vooral naar de belangen van eigen inwoners gaan kijken. Door de aanleg van een slotgracht langs de historische kade, is aan de zuidkant over 6 km geen enkele ingang beschikbaar. Inwoners van Moerkapelle hebben geen toegang meer. Dit toon weer eens aan dat belangen van grote gemeenten boven die van kleine gaan en dat niet altijd sprake is van 'versterking' van natuurgerichte openluchtrecreatie.

 

 

 fietspad

 

 

Op de foto de slotgracht. Over de historisch waardevolle kade uit 1420 loopt een fietspad (Bentwoudpad). Waarom dit fietspad niet in het Bentwoud is aangelegd blijft een raadsel.