Landgoed Bentwoud

 

Nieuwe landgoederen en hoe er in de provincie Zuid-Holland mee wordt omgesprongen.

 

De stad rukt op. Naast ruimte voor wonen en werken wil de provincie ook ruimte voor natuur en landschap. Een van de instrumenten daarvoor is het landgoederenbeleid. Een slimme manier om sponsoren te vinden voor her inrichten van nieuwe natuur. De regels voor landgoederen zijn opgenomen in artikel 6.9 en 7.9 van de Verordening Ruimte. De aanleg van nieuwe landgoederen is sinds 2001 mogelijk, maar in de praktijk bleek de eis van minimaal 10 hectare oppervlak in combinatie met het geringe bouwvolume een belangrijke belemmering was voor initiatiefnemers.

 

De provincie Zuid-Holland heeft de mogelijkheden voor de aanleg van nieuwe landgoederen echter verruimd. Tot nu toe mocht een landhuis bij 10 ha landgoed maximaal 2000 kubieke meter groot zijn. Dit is vervangen door maximaal 1000 vierkante meter oppervlak per 5 ha landgoed. Dat betekent onder andere dat nu nog maar 5 hectare grond nodig is om een landgoed te kunnen oprichten in plaats van 10 hectare. Verder mogen landgoederen nu in principe in heel Zuid-Holland gevestigd worden, behalve in bestaande en nieuwe natuurgebieden en in bestaande recreatiegebieden.

 

 

Nogal logisch want dat levert geen nieuwe natuur op. Verder wordt de voorwaarde gesteld dat er sprake moet zijn van een ‘grote ruimtelijke kwaliteitsverbetering’.  De bouwhoogte van het landhuis moet daarbij wel in overeenstemming zijn met de bouwhoogte in de omgeving. Voorwaarde voor het stichten van een nieuw landgoed is namelijk dat er minstens 90% voor het publiek toegankelijke nieuwe natuur gerealiseerd moet worden.

 

 

Inrichting landgoed

 

Ten bate van de wijziging van het bestemmingsplan wordt een inrichtingsplan opgesteld dat dient te voldoen aan de volgende voorwaarden:

 

  • Het landgoed wordt minimaal 5 hectare groot en bestaat in principe uit een aaneengesloten gebied; minimaal 90 procent van het nieuwe landgoed is voor het publiek toegankelijk. De recreatieve functies op het landgoed hebben een extensief karakter en mogen niet conflicteren met de bij het gebied passende natuurdoeltypen en natuurwaarden.

  • Deze 90 procent wordt ingericht met groene en/of blauwe functies die voldoen aan bij het gebied passende natuurdoeltypen (conform het landelijk Handboek Natuurdoeltypen). Landbouwkundig gebruik van deze gronden is alleen toegestaan als beheersmaatregel voor instandhouding van de natuurdoel-typen.

  • Maximaal 10 procent van het nieuwe landgoed behoort tot het private deel. Dit deel wordt de huiskavel genoemd. De huiskavel mag voor maximaal 20 procent worden bebouwd. Op de huiskavel mag één woonhuis met maximaal drie wooneenheden worden opgericht. Per 5 hectare is daarmee maximaal 1.000m2 bebouwing inclusief bijgebouwen toegestaan.

  • Het landhuis dient allure en uniciteit te hebben. De bouwhoogte is in belangrijke mate bepalend voor de beeldkwaliteit. De bouwhoogte zal daarom passend moeten zijn in de onmiddellijke omgeving. Er dient een redelijke verhouding te zijn tussen het bebouwd oppervlak van de woning en de bijgebouwen.

  • Voor het landhuis en de bijgebouwen zijn de gebruiksmogelijkheden nauwkeurig omschreven en bepaald. Toegestaan wordt gebruik voor activiteiten uit categorie 1 uit de Staat van bedrijfsactiviteiten van de VNG. Het bedrijfsdeel blijft echter ondergeschikt aan het wonen. Bijgebouwen dienen ten dienste te staan van de functies van het woonhuis.

  • De recreatieve functies op het landgoed sluiten waar mogelijk aan bij de recreatieve structuren in de omgeving en bevorderen de automobiliteit naar en op het landgoed niet in onevenredige mate.

  • Het inrichtingsplan van het landgoed en het architectonische ontwerp van het landhuis en de bijgebouwen worden voorgelegd aan de gemeente, die beide toetst aan het onderhavige planologisch beleidskader en daarbij beoordeelt of het plan een duidelijke ruimtelijke kwaliteitsverbetering oplevert.
    het inrichtingsplan bevat een paragraaf inzake ‘uitvoering en beheer’, waarmee de continuïteit van het beheer in de beoogde vorm wordt gegarandeerd. Om de ontwikkeling, duurzame instandhouding en het beheer van de verschillende onderdelen van het landgoed benevens de publieke openstelling ervan met voldoende zekerheid te borgen wordt een privaatrechtelijke overeenkomst afgesloten tussen het betreffende gemeentebestuur en de eigenaar/initiatiefnemer.

 

 

Het verkooppraatje van Zeeman:

 

Naarmate de Randstad is gegroeid en drukker is geworden, is ook de behoefte toegenomen  aan ruimte om op adem kunnen komen, frisse lucht in te ademen en van de natuur te genieten. Steeds meer ontdekken we in het Westen des lands de waarde en het belang van ons Groene Hart. De ontwikkeling van het bos/recreatiegebied Bentwoud – waar landgoed Bentwoud deel van uitmaakt – vormt een nieuwe aanwinst voor dat Groene Hart. Agrarisch gebied op oerhollands polderland wordt herontwikkeld tot een rijk en hoogwaardig bos- en natuurgebied voor bezoekers, wandelaars, fietsers, omwonenden en natuurliefhebbers.

Ja ja u leest het goed er staat 'omwonenden en natuurliefhebbers'.

 

 

De werkelijkheid.

 

Hieronder een foto, hoe het er uitgaat zien vanuit het zuiden.

Moet je niet in Moerkapelle wonen, want die kunnen er niet komen. Aan de zuidkant van het Bentwoud 4,6 km lang geen enkele ingang, waardoor vanuit Moerkapelle een wandeling naar het Bentwoud zo goed als onmogelijk wordt. Begrijpelijk natuurlijk als je de foto ziet. Vanaf die kant zie je gewoon een kantorenkomplex van de textielgigant Zeeman.

 

 toekomst