Voor het boek geraadpleegd

 

Literatuur


A. J. van der Aa en anderen, Aardrijkskundig woordenboek der Nederlanden, 13 delen. Gorinchern 1839—'51.

 

P. van Balen, Uit de geschiedenis van Waddinxveen, Waddinxveen 1940, De stad Gouda en de verveningen in haar omgeving; Bijdragen van de Oudheidkundige kring „Die Goude", deel 5, Gouda 1947.

 

J. Belonje, De Zijpe- en Hazepolder, Wormerveer 1933, De Schermeer 1633-1933, Wormerveer 1933

 

F. H. de Bruyne, De ronde venen, Rotterdam 1939.

 

Heinz Conradis, Die Nassbaggerung bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts, 1940.

 

 

W. J. Diepeveen, De vervening in Delfland en Schieland tot het einde der zestiende eeuw, diss. Rotterdam; Leiden 1950.

 

G. Doorman, Octrooien voor uitvindingen in de Nederlanden uit de 16e-18e eeuw, 's-Gravenhage 1940  , Hollandse oude baggermolens; De Ingenieur, Algemeen gedeelte no 38, jaarg. 1951.

 

Enqueste ende informatie upt stuck van der reductie ende reformatie van den schiltaelen, voertijts getaxeert ende gestelt geweest over de landen van Hollant ende Vrieslant, gedaen in den jaere 1494; met voorbericht en uitgegeven door R. Fruin, Leiden 1876.

 

S. J. Fockema Andreae, Het hoogheemraadschap van Rijnland, Zijn recht en zijn bestuur van den vroegsten tijd tot 1857, diss. Lei-den; Leiden 1934

Overzicht van de Nederlandse waterschapsgeschiedenis; Studiën over waterschapsgeschiedenis, deel 8, Leiden 1952.

Landscheidingen der midden-Hollandse hoogheemraadschappen in de 18e eeuw, Tijdschrift van het Koninklijk Nederlandsch Aard-rijkskundig Genootschap, 2e reeds, deel 73 no 2, april 1956, blz. 134-139

 

I. H. Gosses, De vorming van het graafschap Holland; Bijdragen Vader-landsche geschiedenis en Oudheidkunde, 5e reeks, deel 2, 1915; herdrukt in I. H. Gosses, Verspreide geschriften, Groningen 1946.

 

Groot Placaetboeck, deel 1-4, 's-Gravenhage 1658 e.v. jaren

 

B. van 't Hof f, De provinciekaarten van Jacob van Deventer, 's-Gra-venhage 1941

 

Informacie up den staet, faculteyt ende gelegentheyt van de steden ende dorpen van Holland ende Vrieslant om daernae te reguleren de nyeuwe schiltaele, gedaen in den jaere 1514; met voorbericht en uitgegeven door R. Fruin, Leiden 1866

 

P. Jansen, Inventaris van het polderarchief der Wildevenen, Verslagen omtrent 's Rijks oude archieven, deel 63, eerste deel 1920, Bijlage 14, 's-Gravenhage 1922, blz. 753-794

 

H. J. Keuning, Het Nederlandsche volk in zijn woongebied, Hoofdlijnen van een economische en sociale geografie van Nederland, 's-Gra. venhage 1947

 

Jacob Kortebrandt, Beschrijving van Schielandt en deszelfs geschiedenis, 2 delen, deel 2, Beschrijving van Schielandt, blz. 869-888: Moercappelle; autograaf in Gemeente-archief Rotterdam, geschreven tussen 1750 en des schrijvers sterfjaar 1777

 

H. van der Linden, De Cope, Bijdrage tot de rechtsgeschiedenis van de openlegging der Hollands-Utrechtse laagvlakte, diss. Utrecht; Assen 1955

 

S. Muller Hzn, Over de oudste geschiedenis van Schieland; Verhande-lingen der Koninklijke Akademie van Wetenschappen te Amster-dam, Afd. Letterkunde, nieuwe reeks, deel 4 no 3, Amsterdam febr. 1914.

 

Nederland's Patriciaat, 16e jaarg. 1926 en 22e jaarg. 1935—'36.

 

J. F. Niermeyer, De wording van onze volkshuishouding, 's-Graven-hage 1946.

 

Nieuw Biografisch Woordenboek, deel 2, Leiden 1912.

 

L. van Ollefen en Rs. Bakker, De Nederlandsche Stad- en Dorpbeschrijver, deel 5, Amsterdam 179.

 

F. J. G. ten Raa en F. de Bas, Het Staatsche leger, 1568-1795, 7 delen, Breda 1911-1950

 

J. G. de Roever, Jan Adriaenszoon Leeghwater, Het leven en werk van een zeventiende-eeuws waterbouwkundige, Amsterdam 1944.

 

Georg Sello, Oldenburgs Seeschif fahrt in alter und neuer Zeit; Pfingstblätter des Hansischen Geschichtsvereins, Blatt II, Leipzig 1906.

 

Dirk Smits, De Rottestroom, Rotterdam 1750, herdruk 's-Gravenhage 1823

 

L. F. Teixeira de Mattos, De waterkeeringen, waterschappen en polders van Zuid-Holland, deel 2, 's-Gravenhage 1908.

 

J. H. W. Unger, De oudste keuren van Schieland, Rotterdamsch Jaarboekje no 6, Rotterdam 1899, en no. 7, Rotterdam 1900,

Regestenlijst voor Rotterdam en Schieland tot in 1425; Bronnen voor de geschiedenis van Rotterdam, deel 4, Rotterdam 1907

 

N. ter Veen, De Haarlemmermeer als kolonisatiegebied, Proeve eener sociaal-geographische monographie, diss. Amsterdam, Groningen 1925.

 

A. Verheul Az., (burgemeester van Benthuizen en Moercapelle), Moercapelle voorheen en thans; met illustraties van J. Huisman te Moercapelle, Gouda 1926, 40 blz.

 

J. Verheul Dzn, De Rotte met de Bleiswijksche meren en de omliggende gemeenten Hillegersberg, Bergschenhoek, Bleiswijk, Moercapelle en Zevenhuizen, Rotterdam 1936.

 

A. A. Vorsterman van Oyen, Stam- en wapenboek van aanzienlijke Nederlandsche familiën, deel 1, Groningen 1885.

 

C. Wiskerke, De droogmaking van den Zuidplas in Schieland, Economisch-historische opstellen aangeboden aan prof. dr Z. W. Sneller, Amsterdam 1947, blz. 129-152.

 

Tegenwoordige Staat der Vereenigde Nederlanden, deel 7, Amsterdam 1749.

 

 

 

ARCHIEVEN


Polderarchief Wildevenen, Gemeentehuis te Moerkapelle

Archief hoogheemraadschap Schieland te Rotterdam

Algemeen Rijksarchief te 's-Gravenhage

Rijksarchief voor Noord-Holland te Haarlem

Gemeente-archief 's-Gravenhage

Gemeente-archief Rotterdam

Gemeente-archief Delft

Gemeente-archief Leiden.

Archief van het College der uitwaterende sluizen te Alkmaar.

 

 LIJST VAN AFBEELDINGEN


1. Wapen van de gemeente Moerkapelle, vastgesteld in 1817.

2. Moerkapelle. Uit Van Ollefen en Bakker, De Nederlandsche Stad-en Dorpbeschrijver, deel V (1797).

3. Kaart van midden-Zuid-Holland. Uit Tegenwoordige Staat der Vereenigde Nederlanden, deel VII (1748).

4. Kaart van de Wildevenen na de droogmaking. Fragment van de kaart van Schieland door Jan Stampioen (1660).

5. Het slagturven en het laden van een turfschip. Naar een gravure uit Deliciae Batavicae (1616).

6. Het slagturven. Uit A. Montanus, Beschrijvinge van Amsterdam, deel II (1665).

7. Model van een lepelbaggermachine uit de eerste helft van de 17e eeuw. Eigendom van het hoogheemraadschap Rijnland te Leiden.

8. De Nederlands Hervormde kerk te Moerkapelle.

9. De hofstede „Het Land van Belofte" in de Wildevenen. Naar een tekening door J. Verheul Dzn in het Gemeente-archief te Rotterdam.

10. Mr Daniël van Hogendorp. Naar een schilderij in het Rotterdams Museum van Oudheden.

11. Ida Maria Hooft. Naar een schilderij in het Rotterdams Museum van Oudheden.

12. De molens aan de Rotte in de Wildevenen. Naar een schilderij door Marius Richters in het hoogheemraadschap Schieland te Rotterdam.