De scholen van Moerkapelle

 

 

Openbare school (1839)

 

 

Het realiseren van een schoolgebouw in 1839 heeft nog heel wat problemen opgeleverd. Tot dat jaar werd er school gehouden in het meest historische gebouw van Moerkapelle, de kapel. Deze kapel was in 1667 overbodig geworden door de bouw van de kerk. De kapel echter voldeed niet meer als schoolgebouw, er was een grotere locatie nodig voor de school. De gemeente had het oog laten vallen op het "oude Regthuis" aan het zuidelijk deel van de dorpsstraat. In April 1836 werd dit aangekocht, maar dit veroorzaakte nogal wat financiële problemen. De gemeentekas was leeg en verzoeken aan zowel de Koning als naar Gedeputeerde Staten leverde slecht F 3000,-- op. De openbare aanbesteding leverde acht aannemers op met prijzen variërend van f 4600,-- tot f 3600,-- Dat lukte dus niet en er was ook nog f 400,-- nodig voor de sloop van het oude Regthuis. De gemeente besluit om te versoberen en uiteindelijk wordt het werk gegund voor f 2869,-- aan Jan Keij uit Zevenhuizen. Ook wordt nog een bestelling van 12 schoolbanken geschrapt. Op 23 augustus 1839 wordt de eerste steen gelegd en op 6 april 1840 wordt de school in gebruik genomen.

 

openbareoud

 

 

 

 

Openbare school  (ansichtkaart uit 1936)

 

 

 

 

 

 

 

 

Het openbaar onderwijs is een onderwijsvorm in Nederland die door de overheid wordt opgericht en onderhouden, zonder een bepaalde godsdienstige of anderszins levensbeschouwelijke richting als grondslag. Nederland heeft bijzonder en openbaar onderwijs. Het bijzonder onderwijs, zoals scholen op christelijke grondslag, wordt van oudsher zelfstandig bestuurd.

Sinds 1996 hebben gemeenten de mogelijkheid om ook openbare scholen te verzelfstandigen. Met name in de periode 2003–2006 hebben veel openbare scholen een zelfstandig bestuur gekregen. De stichting is bij deze scholen de meest voorkomende rechtsvorm.

 

openbare

 

 

 

De huidige openbare basisschool in Moerkapelle.

 

 

 

 

 

Schoolstrijd in Nederland

 

Vroeger waren alle overheidsscholen openbare scholen. Met de komst van de algemeen bijzondere scholen is dat veranderd. Inmiddels vallen alle scholen in Nederland onder bestuursstichtingen. Voor 1917 werden de bijzondere scholen niet volledig door de overheid gefinancierd. Daar kwam in dat jaar verandering in als gevolg van de schoolstrijd. In artikel 23 van de Nederlandse grondwet werd toen vastgelegd dat bijzondere scholen recht hebben op dezelfde financiële steun van de overheid als openbare scholen. Als gevolg van de grondwetswijziging van 1917 kwam in 1920 de nieuwe Onderwijswet tot stand. Hierin is de financiële gelijkberechtiging verder uitgewerkt.

 

Een aantal ouders van schoolgaande kinderen in Moerkapelle startte begin 1900 een vereniging. Deze had als doel het stichten van een lagere school voor bijzonder onderwijs. Er was in die tijd wel beperkte subsidiëring, maar nog geen sprake van financiële gelijkstelling tussen openbaar en bijzonder onderwijs. Dat was pas na 1917 het geval. In ieder geval was de Moerkapelse Vereniging voor bijzonder onderwijs al op 1 april 1902  bij Koninklijk Besluit goedgekeurd. Op 1 mei 1906 kan de "School met den Bijbel", de Rehoboth school, worden geopend.

 

oudechr

 

 

 

Het nieuwe schoolgebouw werd gebouwd aan de Verlengde Dorpsstraat, een open plaats in het dorp, waar een jaar eerder een grote brand had gewoed. Het gebouw bestond in het begin uit twee lokalen. Er was een hoofdonderwijzer en een onderwijzeres voor in totaal zestig leerlingen.

 

 

 rehoboth

 

 

 

 

Christelijke Basisschool Rehoboth, Raadhuisstraat 38